Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

H.R. 1410 Bộ Luật về Nhân Quyền ở Việt Nam

Bản dịch của Massena 

Mark-up of H.R. 1410 Vietnam Human Rights Act
Sửa đổi H.R. 1410 Bộ Luật về Nhân Quyền ở Việt Nam

Amendment in the Nature of a Substitute
Tu Chính dưới Hình Thức Thay Thế

 
U.S. Rep. Chris Smith (NJ-04)
Dân biểu H.K. Chris Smith (NJ-04)

House Foreign Affairs Committee Mark-up of H.R. 1410
Sửa đổi  H.R. 1410 của Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Hội

March 7, 2012
Ngày mùng 7 tháng 3 năm 2012I would like to begin by expressing my sadness at the passing of my good friend and colleague, Mr. Donald Payne. We have alternated between chairing and being the ranking member of the Africa, global health and human rights subcommittee since the 109th Congress, 2005, and it was a privilege to serve with a member who cared so deeply about Africa and the dignity and well-being of all people. We shall deeply miss his presence on the subcommittee, and I extend my heart-felt condolences to his family and staff.

Tôi xin được mở đầu bằng lời bầy tỏ nỗi đau buồn của tôi trước sự ra đi của Ông Donald Payne, một người bạn tốt và một đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đã thay phiên nhau giữa hai chức vụ của chủ tọa và thành viên trong Tiểu ban về Phi Châu, y tế và nhân quyền thế giới kể từ phiên họp quốc hội thứ 109 vào năm 2005, và tôi cũng lấy làm may mắn được làm việc với một thành viên đã tận lòng săn sóc cho Châu phi và nhân phẩm cũng như đời sống ấm no của nhân loại. Chúng ta từ nay sẽ thiếu vắng ông trong tiểu ban này, và tôi xin gửi lời chia buồn chân tình đến gia đình và nhân viên của ông.


I thank you, Madame Chairman, for bringing the Vietnam Human Rights Act before the Committee for its consideration. The Africa, Global Health and Human Rights Subcommittee heard from witnesses at a hearing on January 24th that the Vietnamese government remains an egregious violator of a broad array of human rights. Their testimony confirmed that religious, political and ethnic persecution continue and in many cases is increasing, and that Vietnamese officials are still laying out the welcome mat for forced labor and sex traffickers.

Tôi xin cảm ơn Quý Bà Chủ Tịch đã đưa Bộ Luật về Nhân Quyền ở Việt Nam ra trước Ủy Ban để xem xét. Tiểu ban về Phi Châu, y tê và nhân quyền thế giới đã nghe các nhân chứng nói trong một buổi điều trần vào ngày 24 tháng Giêng về việc chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nặng nề đến nhiều lãnh vực nhân quyền. Các lời chứng của họ đã chứng tỏ rằng những hành động bách hại tôn giáo, chính trị và dân tộc thiểu số vẫn còn tiếp diễn và trong nhiều trường hợp thì hành động này lại còn gia tăng, và những nhân viên chính phủ của Việt Nam vẫn còn vẽ ra những cái vỏ để che đậy cho những đường dây buôn dâm cưỡng ép và lao động cưỡng bức.     

In particular, we heard from a Vietnamese woman who courageously fought for her own rights and those of her co-workers when they were trafficked to Jordan with the complicity of Vietnamese government officials. We also heard from Dr. Nguyen Dinh Thang, the executive director of Boat People SOS, who recently travelled to Thailand to investigate human rights violations in Vietnam. Dr. Thang provided extensive details about current labor trafficking, forced labor, and disturbing denials by the United Nations High Commissioner on Refugees of Vietnamese labor and sex trafficking victims.

Đặc biệt là chúng tôi đã nghe chuyện của một phụ nữ Việt Nam đã can đảm tranh đấu cho những quyền lợi của chính bà cũng như cuả các bạn làm việc cùng chỗ với bà ta khi họ bị buôn sang Jordan lao động với sự đồng lõa của các viên chức của chinh phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng đã nghe lời chứng của Ts. Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của cơ quan Boat People SOS, gần đây ông đã đi sang Thái Lan để điều tra về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ts Thắng đã dẫn chứng rất nhiều chi tiết về hiện trạng buôn lao động, lao động cưỡng bức, và cả những phủ quyết ngang ngược của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đối với những người tỵ nạn Việt Nam là nạn nhân của nạn buôn bán dâm và lao động.     

In addition, our witnesses provided deeply disturbing photographs of evidence of torture, and showed a video of the Vietnamese military destroying an entire village of Hmong Christians.

Thêm vào đó, những nhân chứng đã cung cấp cho chúng tôi xem những tấm ảnh kinh hoàng làm bằng chứng cho những sự tra tấn, và đã cho chúng tôi xem một đọan thâu quang cảnh quân đội Việt Nam hủy diệt hoàn toàn một ngôi làng của người Thiên Chúa Giáo gốc Hmong.

It is imperative that the United States Government send an unequivocal message to the Vietnamese regime that it must end its human rights abuses against its own citizens. The amendment in the nature of a substitute before the committee retains the core of H.R. 1410 as introduced, namely the prohibition of any increase in non-humanitarian assistance to the Government of Vietnam above Fiscal Year 2011 levels unless the government makes substantial progress in establishing a democracy and promoting human rights, including:

Chinh phủ Hoa Kỳ cần phải gửi cho chinh phủ Việt Nam một thông điệp rõ ràng là họ phải ngưng ngay những hành vi lạm dụng nhân quyền đối với chính những công dân của họ.  Bản tu chính dưới hình thức thay thế được đệ trình ở đây vẫn bảo tồn trọng điểm của HR 1410 như đã được đệ trình, cụ thể là bất cứ sự tăng trưởng nào về khoản tiền viện trợ phi nhân đạo cho chinh phủ Việt Nam sau năm thuế vụ 2011 sẽ bi cấm tiệt, ngoại trừ khi chính phủ này đạt được những tiến triển quan trọng trong việc xây dựng một nền dân chủ và nâng cao nhân quyền, bao gồm cả việc:  

-         Respecting freedom of religion and releasing all religious prisoners;

Tôn trọng sụ tự do tôn giáo và thả tất cả những tù nhân tín ngưỡng;

-        Respecting rights to freedom of expression, assembly and association, and releasing all political prisoners, independent journalists, and labor activists;

Tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội, và thả tất cả những tù nhân chính trị, các nhà báo độc lập, và các nhà tranh đấu trong lãnh vực lao động;

-     Repealing and revising laws that criminalize peaceful dissent, independent media, unsanctioned religious activity, and nonviolent demonstrations, in accordance with international human rights standards;

Hủy bỏ và xem xét lại những luật lệ hình phạm hóa các sinh hoạt đối lập hòa bình, cơ quan truyền thông độc lập, những sinh hoạt tín ngưỡng không bị cấm đoán, và những cuộc biểu tình bất bạo động, theo đúng những tiêu chuẩn của nhân quyền thế giới; 

-           Respecting the human rights of members of all ethnic groups; and

Tôn trọng nhân quyền của những thành viên của tất cả các nhóm dân tộc thiểu số; và

-        Taking all appropriate steps, including prosecution of government officials, to end any government complicity in human trafficking.

Làm tất cả những gì cần thiết, kể cả việc đưa ra toà xét xử các viên chức chinh phủ, để chấm dứt mọi tình trạng đồng lõa của chinh phủ trong việc buôn bán con người. 

In the event this condition is met, the United States would have to increase funding for human rights and rule of law programming in Vietnam in an amount equal to or greater than the increase in non-humanitarian assistance.

Trong trường hợp nếu những điều kiện trên được thỏa mãn, Hoa Kỳ sẽ nên phải tăng tài trợ cho chương trình dự thảo về nhân quyền và nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật ở Việt Nam với một số tiền tương đương hoặc lớn hơn khoản gia tăng trong khoản viện trợ phi nhân đạo.

The bill would not prevent increased funding to the Vietnamese Government for certain humanitarian assistance, such as food, medicine, Agent Orange remediation, and activities to combat human trafficking.

Dự luật này không nên ngăn cấm việc gia tăng khoản tiền giúp đỡ cho chính phủ Việt Nam vào một số khoản viện trợ nhân đạo, như là thực phẩm, y tế, khắc phục hậu quả của chất độc da cam, và các hoạt động chống tệ nạn buồn người. 

This prohibition of increased assistance could be waived for any year in which the President determines that increased non-humanitarian assistance to the Vietnamese Government would promote freedom and democracy in Vietnam or would otherwise be in the national interest of the United States.

Việc ngăn cấm gia tăng khoản viện trợ này có thể được hủy bỏ trong một năm nào đó nếu mà Tổng Thống xét thấy rằng khoản tiền viện trợ phi nhân đạo được gia tăng cho chính phủ Việt Nam có thể mang lại tự do và dân chủ cho Việt Nam hay, hay nếu không, thì đó là nhu cầu của quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ đòi hỏi.  

This Committee adopted my amendment on the promotion of human rights in Vietnam to H.R. 2583, the Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Year 2012, in July 2011, that substantially reflects the bill before us today.

Ủy ban này đã phê chuẩn tu chính án của tôi HR 2583 về việc xây dựng nhân quyền ở Việt Nam, Bộ Luật Cho Phép Quan Hệ Ngoại Giao, năm thuế vụ 2012, vào tháng 7 năm 2011, đã phản ảnh phần lớn nội dung của dự luật đang hiện diện trước mặt chúng ta ngày hôm nay đây.

I ask my colleagues to join me in affirming our commitment to promoting democracy and respect for human rights in Vietnam, and to support the Amendment in the Nature of a Substitute for H.R. 1410, the Vietnam Human Rights Act.

Tôi kêu gọi các đồng sự của tôi hãy cùng tôi xác định quyết tâm của chúng ta mang lại nền dân chủ và sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam, và ủng hộ Tu Chính Án dưới Hình Thức một Dự Luật Thay Thế cho HR 1410, Bộ Luật về Nhân Quyền cho Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét